تصاویری از نحوه بازرسی و تخریب وسایل زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین

Posted: August 16, 2014 in Uncategorized

در هجوم گارد ویژه و نیروهای حفاظت زندان اوین به بند ۳۵۰ وسایل و امکانات زندانیان سیاسی و عقیدتی در این بند به نحوه بی سابقه ای مورد تخریب قرار گرفت و برخی اشیاء قیمتی آنها به سرقت رفت.

به گزارش خبرنگار کلمه، بعد از ظهر روز چهارشنبه جواد مومنی معاون اجرائی زندان اوین با مراجعه به بند ۳۵۰ از زندانیان ساکن در سالن ۱ این بند خواست فقط برای یک ربع ساعت این سالن را تخلیه کنند تا بازرسی معمولی صورت گیرد.

زندانیان نیز این سالن را تخلیه کردند و به سالن ۲ که تعداد دیگری از زندانیان در آن ساکن هستند، رفتند. ولی پس از آن درِ سالن ۲ به وسیله مسئولین زندان قفل شد و با ورود تعداد زیادی ماموران گارد ویژه و نیروهای حفاظت زندان، وسایل زندان سیاسی و عقیدتی به نحو بی سابقه ای مورد تخریب قرار گرفت.

این بازرسی خارج از وقت اداری و در زمانی صورت گرفت که مسئول بند ۳۵۰، آقای اعتمادیان، نیز حضور نداشت و روز بعد با مشاهده تخریب های صورت گرفته، خود او نیز نسبت به اقدامات صورت گرفته معترض بود.

پس از وقایع تهاجم خونین پنجشنبه سیاه ۲۸ فروردین ۹۳ و انتصاب رئیس جدید سازمان زندان ها، انتظار می رفت وی به این مسائل رسیدگی کند و نظارت بیشتری بر عملکرد مسئولین زندان اوین داشته باشد، ولی او نیز تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه نکرده است.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s