۴ زندانی سیاسی دیگر در ماههای پایانی حبس آزاد شدند

Posted: October 14, 2013 in Uncategorized

ادوارنیوز: به گزارش خبرنگار کلمه بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ چهار نفر دیگر از زندانیان سیاسی که نوعا ماه‌های پایانی حبس خود را طی می کردند آزاد شدند .

آزادشدگان عبارتند از :

۱- عیسی خان حاتمی
۲- مهدی تاجیک
۳- وحید روح بخش
۴- پیمان صمدی

افراد آزاد شده فوق الذکر بخش قابل توجه حبس خود را طی کرده بودند . عیسی خان حاتمی از چند ماه قبل در مرخصی بود و حبس وی در شرف اتمام بود . مهدی تاجیک نیز از دو هفته قبل در مرخصی به سر می برد .

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s