ابوالفضل قدیانی در دادگاه: ضد انقلاب کسانی هستند که کشور را به این روز انداخته‌اند

Posted: February 27, 2013 in Uncategorized

ابوالفضل قديانی عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که هفته گذشته جهت تفهيم اتهام در خصوص ششمين پرونده ی قضايی خود به دادسرای شهيد مقدسی اوين احضار شده بود ضمن امتناع از پاسخگويی به سوالات بازپرس تاکيد کرده است که ضد انقلاب کسانی هستند که کشور را به اين روز انداخته اند.

به گزارش تارنمای کلمه، «اجتماع و تبانی نا‌نوشته»، «نشر اکاذيب»، «تبليغ عليه نظام» و «توهين به رهبری» چهار اتهام جديدی است که از سوی دادگاه انقلاب برای پرونده جديد ابوالفضل قديانی به وی تفهيم شده است.
بر اساس اين گزارش قديانی در بازپرسی اعلام کرده که به دليل نا‌مشروع و غيرقانونی دانستن دادگاه‌های امنيتی هيچ دفاعی از خود نخواهد کرد.

در جلسه بازپرسی، که روز اول اسفند سال جاری برگزار شده است، بازپرس پرونده به عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفته است: «چرا همسو با ضد انقلاب، خطاب به رهبری، وی را مستبد خوانده است؟»

ابوالفضل قديانی نيز در پاسخ به اين پرسش بازپرس بار ديگر بر استبداد رهبری و اداره حکومت به شيوه استبدادی تاکيد کرده و گفته است: «کسی که می‌گويد آقای خامنه‌ای مستبد است، ضد انقلاب نيست. کسی که با مديريتش کشور را به اينجا رسانده، ضد انقلاب است. کسی که با حمايت از تقلب در انتخابات باعث روی کارآمدن آدم بی‌لياقتی همچون احمدی‌نژاد و دلسردی دوستداران انقلاب شده است. کسی که دلسوزان نظام را به زنجير و حبس و حصر کشيده و يا وادار به سکوتشان کرده، ضد انقلاب است.»

بر اساس اين گزارش اين زندانی سياسی وقتی با پافشاری بازپرس برای نوشتن دفاعياتش روبه رو شده خطاب به وی گفته است: «مگر دفاعيات من تاثيری هم در محتويات کيفرخواست دارد؟ شما هم که در عمل بازجو هستيد نه بازپرس. شما مطيع و گوش به فرمان نهادهای امنيتی هستيد، چه کاری به دفاعيات من داريد؟‌‌ همان گونه که به شما دستور داده‌اند پرونده تشکيل داده و به دادگاه ارسال کنيد.»

قديانی افزوده است: «قضات دادگاه‌های امنيتی تبديل به مزدوران نهادهای امنيتی شده‌اند پس به احضار امثال من نيازی وجود ندارد هر حکمی که به شما دستور داده‌اند صادر کنيد.»

ابوالفضل قديانی در انتها از امضای برگه‌های قضايی امتناع کرده و به زندان بازگشته است.

مسن ترين زندانی سياسی ايران پس از چند نامه انتقادی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به طور غير قانونی و بدون هيچ حکم قضايی به زندان قزل حصار تبعيد شد و در حال حاضر به خاطر نارسايی قلبی در بخش مراقبت‌های ويژه بيمارستان پارس بستری است.»

ادوار کبک آگاه است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s