رضا خندان همسر نسرين ستوده: « آنقدر لاغر و ضعیف شده است که به سختی دیگر قابل شناسایی است.

Posted: September 30, 2012 in Uncategorized
Nasrin_sotoudeh

امروز در ملاقات به من می گفت که فائزه هاشمی وقتی وارد بند شده و با بچه ها صحبت کرده است، سراغ او را گرفته است و گفته خانم ستوده هم پیش شما هستند؟ در حالیکه نسرین درست مقابلش نشسته بوده، یعنی اینقدر نسرین قیافه اش تغییر کرده، لاغر شده و چشم هایش گود افتاده که دیگر قابل تشخیص نیست. نسرین دیگر مثل عکس هایش نیست که همه جا پخش شده است. هم بندی ها به خانم هاشمی گفته اند نسرین جلوی رویت نشسته است!»


http://sepidedam.org/?p=5686

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s