گزارش هفتگی

Posted: February 1, 2012 in Uncategorized

گزارش هفتگی اخبار حقوق بشر اخبار مربوط به حقوق بشر همچنان وخیم است. هفته گذشته رژیم ایران در ادامه کشتار وحشیانه اش چند نفر دیگر را اعدام کرد. با سرعتی معادل هر چهار ساعت یک نفر. در اخبار دیگر مربوط به حقوق بشر رژیم ایران قدم های بیشتری در جهت سرکوب اقلیتهای مذهبی, روزنامه نگاران […] پیام آور آزادی کبک۲۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s