نه به انتخابات فرمایشی !!!

Posted: December 31, 2011 in Uncategorized
Zeidabadi7

!!!!نه به انتخابات فرمایشی
————————–

نمایندگان واقعی مردم ایران یا در زندانند و یا در حصر خانگی

 افتخار ایران ،نماینده واقعی مردم کرمان  احمد زید آبادی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s