نجات یک نوجوان از اعدام و معرفی یک نوجوان در انتظار اجرای حکم

Posted: December 31, 2011 in Uncategorized

خبرگزاری هرانا – یک نوجوان بزهکار که هنگام بازی، دوست خود را به قتل رسانده بود از اعدام نجات یافت. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از کرمان، این نوجوان که فرشید. ش نام دارد ۱۸ ماه پیش به اتهام قتل پیام آور آزادی کبک۲۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s