تائید محکومیت فرشته شیرازی، فعال حقوق زنان

Posted: December 31, 2011 in Uncategorized

خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدید نظر استان مازندران، حکم سه سال حبس تعزیری فرشته شیرازی که توسط قاضی حسن زاده در دادگاه انقلاب شهرستان آمل صادر شده بود را تایید کرد. به گزارش تغییر برای برابری، فرشته شیرازی فعال حقوق پیام آور آزادی کبک۲۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s