براي بهروز جاويد تهراني ، اسطوره ي مقاومت جنبش دانشجويي

Posted: December 31, 2011 in Uncategorized

یادت هست ؟ برای من وتو انگار همین دیروز بود و برای بهروز 11 سال گذشت . یازده سال پشت میله های زندان و هفت سال بی وقفه ، محبوس دل بی رحم روزگاری که در مفهوم گندیده ی توهین پیام آور آزادی کبک۲۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s