افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ،بهاره هدایت

Posted: December 31, 2011 in Uncategorized
Bahare_hedayat

 

 

نه به انتخابات فرمایشی
————————–
نمایندگان واقعی مردم ایران یا در زندانند و یا در حصر خانگی
افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ،بهاره هدایت

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s