اتحادیه اروپا ۱۸۰ فرد و شرکت رژیم تهران را تحریم کرد

Posted: December 2, 2011 in Uncategorized

اتحادیه اروپا ۱۸۰ فرد و شرکت رژیم تهران را تحریم کرد وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل گسترش تحریم های این اتحادیه به ۱۴۱ شرکت و ۳۹ شخص ایرانی را تصویب کردند. تحریم های جدید به دلیل پیام آور آزادی کبک۲۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s