مجید دری،بیست و هشت ماه در زندان اما دریغ از یک ساعت مرخصی

Posted: November 11, 2011 in Uncategorized
Majid_dori8

 مجید دری،بیست و هشت ماه در زندان اما دریغ از یک ساعت مرخصی

 

مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی در حالی وارد بیست و نهمین ماه از دوران زندان خود می شود که تاکنون پیگیری های خانواده او برای مرخصی و انتقال وی از زندان بهبهان به زندان تهران بی نتیجه مانده است.

http://www.rahesabz.net/story/44866/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s