حج برای جعفری دولت آبادی؛ محرومیت یک ماهه از ملاقات حضوری برای زندانیان سیاسی

Posted: October 27, 2011 in Uncategorized
316341_290351560989813_1982727

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s