محرومیت یک ماهه از ملاقات حضوری برای زندانیان سیاسی به دلیل “سفر دادستان به حج”

Posted: October 26, 2011 in Uncategorized

محرومیت یک ماهه از ملاقات حضوری برای زندانیان سیاسی به دلیل "سفر دادستان به حج"

 

ملاقات حضوری همه زندانیان سیاسی با خانواده هایشان به دلیل سفر حج دادستان تهران، محمود جعفری دولت آبادی لغو شده است. او در سفر حج خود، بار این ظلم بزرگ را در حالی به دوش

 

 خواهد کشید که قرار است در کنار حاجیانی به طواف و سعی بپردازد که از همه‌ی افراد دور و نزدیک حلالیت طلبیده اند تا بتوانند سبکبار رو در روی خانه خدا بایستند؛ اما آقای دادستان، 


ظاهرا ظلم و حق کشی را گناه نمی‌داند.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s