زندانیان سیاسی را آزاد کنید / طراح: دوست سبز

Posted: October 26, 2011 in Uncategorized
Zendani_siasi_zendan350khordad

جای تو را
متن نوشته ام
برای خالی روزنامه ها
بخوان…
دلتنگی چاپ هر روز
زندان شماره ۳۵۰!

شعراز زنده یاد نهال سحابی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s